Вакцинација и хомеопатија, како да се заштитите од несаканите ефекти на вакцината врз вашето дете

Превенција на ПВС

Потенцираните вакцини можат успешно да се искористат и за превенција на поствакциналните акутни и хронични нарушувања. Кај ваквата превентивна примена, енергетското тело добива заштита од атакот кој го очекува и со неа обично не може да биде пореметено од страна на вакцината. Тоа е состојба како организмот да е предупреден за појавата на вештачката болест па на тој начин подобро го одржува балансот, а хроничната болест може да настане само ако се пореметени длабинските енергетски слоеви. Постапката е следна: два дена пред вакцинацијата се дава потенцирана иста таква вакцина во потенција од 200Ц  (10 гранули во уста), и иста ваква доза се дава непосредно после вакцинацијата истиот ден. Гранулите брзо се растопуваат во устата. Ако не се предвидува друга вакцинација, добра идеја е да се даде месец дена подоцна серија на истата вакцина потенцирана на 30Ц, следниот ден 200Ц, следниот 1М и на крај 10М, како би се исправиле можни нарушувања на длабоките енергетските нивои на организмот од преземената вакцинација.

Со обзир на повеќекратната апликација на различни вакцини и комбинации на вакцини е неопходно кај секој случај на поставкцинален синдом да се утврди воглавно хетероанамнестички последната вакцинација која довела до појава или евентуално влошување на ПВС синдромот. Ова амногу значајно, бидејќи во согласност со општо познатотот правило кај хомеопатското лекување, секогаш е потребно хомеопатски да се анализира и третира последниот или најсвежиот слој на енргетско нарушување кое ги дава актуелните симптоми кои ни се покажуваат во конретниот случај. Ова значи дека последно аплицираната доза на вакцина или комбинација на вакцини е всушност првата која треба хомеопатски да се третира односно, хомеопатскиот третман треба да започне со давање на сукцесивно поголеми потенции на потенцирана вакцина која е последна применета кај дадениот случај. По разрешувањето на нарушувањето на виталната сила предизвикано од неа, продолжуваме со следната вакцина или комбинација на вакцини кои претходеле на последната и така наназад се до последната која всушност иницијално го започнала нарушувањето на енергетските слоеви на организмот. После успешно изведената терапија со хомеопатски потенцирани вакцини, секако дека е можно да биде потребна терапија со класичен хомеопатски конституциски третман, заради воспоставување на дефинитивна рамнотежа и хермонија на виталната сила на детето.

Др Тинус Смит наведува неколку можни препораки кои се вреден матеијјал за расмислување се додека не се спроведат сеопфатни студии на тема на вредноста и штетните ефекти на вакцинацијата како метода. Наведени се следните препораки:

 

  1. Вакцинациите да се спроведат во поголема возраст, откако ќе заврши матурацијата на имунолошкиот систем на детето.
  2. Да се даваат одвоено а не во групи од по 3, 4 или повеќе вакцини наеднаш.
  3. Да се зголемат интервалите помеѓу поедините вакцини со цел да се даде доволно време на виталната сила на организмот да ги балансира помалите нарушувања предизвикани од вакцината.
  4. Да се води детална документација за реакциите на претходната вакцинација.
  5. Да не се вакцинира детето пред да се овозможи комплетна реституција на здравјето во случај на претходен ПВС.
  6. Да се воведе систематска прелиминарна заштита од ПВС пред вакцинацијата со претходно давање на потенцирана вакцина според протоколот како е предложен во горневадениот текст за превенција на ПВС.
  7. Да се овозможи доедукација на лекарите, медицинските сестри и родителите по однос на начинот на препознавање и лекување на ПВС.

Третманот на ПВС со потенцирани вакцини е силно оружје против ПВС но и важно дијагностичко средство. Позитивниот исход на терапиите со потенцирани вакцини би заштедил големи материјални средства, но и би спасил од емотивна и интелектуална беда многу деца но и нивните родители, и би овозможил нормален развој на оваа популација на деца пречувствителни на вакцини. Од друга страна, неуспехот на ваквиот третман е јасна индикација за натамошни испитувања и потрага по диференцијална дијагноза и соодветен тртман на заболувањето.

Напишете коментар